CA

enrere

enrere

Nota legal

www.optimusferreteria.com

 

AVÍS LEGAL

 

Darrera actualització: 21 de març del 2024

El lloc web www.optimusferreteria.com (en endavant, la "Web") pertany a OPTIMUS TU FERRETERIA, S.L. (en endavant, "OPTIMUS") NIF B72587736, domicili social a Avinguda Meridiana, 354 - Pis 8 A, 08027 - Barcelona, correu electrònic de contacte gestion@optimusferreteria.com i telèfon 935 540 128, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 48597, Foli 110, Full B 589488, Inscripció 1, d'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002,  d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la "LSSICE").

L'usuari es compromet a utilitzar la Web, així com els serveis i els continguts allotjats en la mateixa d'acord amb el present avís legal (en endavant, l'"Avís Legal") i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts

L'Avís Legal està subscrit, d'una banda, per OPTIMUS i, d'una altra, per l'usuari final interessat en els serveis oferts a través de la Web (en endavant, l '"Usuari") les dades de caràcter personal de la qual són les que aquest ha facilitat a la Web i/o la derivada de la relació prèvia amb OPTIMUS.

OPTIMUS és propietat del següent grup de cooperatives:

L'accés i/o ús d'aquesta Web atribueix a la persona la condició d'Usuari, qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, l'Avís Legal i els termes i condicions d'ús aquí reflectits. L' Avís Legal serà d' aplicació independentment de les Condicions de Compra que, en el seu cas, resultin d' obligat compliment.

2. Objecte i àmbit d'aplicació

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització de la Web per part de l'Usuari.

En accedir i/o usar la Web, l'Usuari accepta els termes i condicions d'ús d' OPTIMUS i l'executa sota el seu propi risc. L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web de conformitat amb el present Avís Legal, amb la resta de les polítiques accessibles a través del Web, amb la normativa d'aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

3. Disponibilitat de la Web

La Web està disponible per a tots els Usuaris que comptin amb accés a internet.

OPTIMUS fa tot el possible perquè la Web estigui disponible en tot moment. No obstant això, l'accés a la Web es realitza a través de connexió a internet, de manera que la qualitat i disponibilitat de la mateixa pot veure's alterada per factors aliens al control responsable d 'OPTIMUS.

OPTIMUS no es fa responsable de la no disponibilitat de la Web, de la impossibilitat i/o dificultats de descàrrega o accés al contingut, ni de cap altra fallada en el sistema de comunicació que pogués provocar la seva no disponibilitat.

4. Accés i Ús de la Web

4.1. Accés al Web

L'accés i l'ús de la Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per cada Usuari.

L'accés a la Web, així com, l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

4.2. Ús de la Web

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la Web.

OPTIMUS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés, ús o de l'incompliment del present Avís Legal, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic i/o sistema operatiu mòbil de l'Usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus en el dispositiu de l'Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per OPTIMUS a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

5. Regles d'Ús de la Web per a Usuaris

OPTIMUS es reserva el dret a bloquejar l'accés a l'Usuari, podent procedir a la resolució del present contracte. Especialment, podrà realitzar-se el bloqueig com a Usuari en cas de detectar l'incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes en el present acte, així com en cas d'observar un ús de la Web contrari al present Avís Legal, la Política de Privacitat, Política de Cookies i/o els usos de bona fe acceptats en el sector.

En aquest sentit, l' Usuari es compromet a:

6. Enllaços a altres llocs web

El present Avís Legal no s'aplica als enllaços i/o llocs web de tercers als quals es pugui accedir a través del Web. Tampoc són aplicables als llocs web de tercers la Política de Privacitat i la Política de Cookies presents a la Web.

En cas d'accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l'Usuari accepta sotmetre's al que disposen les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, OPTIMUS no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des de la Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent OPTIMUS de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

En tot cas, OPTIMUS procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l' ordre públic. Igualment, la inclusió d' aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d' associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

OPTIMUS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir-ne la regularitat i el bon funcionament. A aquests efectes, OPTIMUS declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte de la Web.

No obstant això, OPTIMUS no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l'accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l'Usuari o per a tercers de l'existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

OPTIMUS tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que hi pogués haver en el contingut de la Web, ni sobre les actuacions que l'Usuari pogués realitzar sobre la base d'aquest contingut.

8. Modificació de l'Avís Legal

OPTIMUS es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, sent responsabilitat de l'Usuari llegir el mateix amb atenció cada vegada que desitgi utilitzar la Web. OPTIMUS pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la Web, informant l'Usuari quan resulti necessari.

9. Propietat intel·lectual i industrial

L'Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la Web, inclosos els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per OPTIMUS a la Web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la Web o "look and feel", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font), pertanyen en exclusiva a OPTIMUS i/o a tercers que li han cedit els seus drets de forma legítima. A aquests efectes, s'entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per OPTIMUS per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per OPTIMUS a la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l'Usuari, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que,  en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per OPTIMUS o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació de la Web i, els drets d'imatge del qual, té el seu dret d'explotació OPTIMUS. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

El present Avís Legal no confereix a l'Usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web, i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per OPTIMUS o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari estima que algun contingut de la Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a gestion@optimusferreteria.com, REF: "Avís Legal Web".

10. Protecció de dades

OPTIMUS compleix amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (en endavant, "RGPD"), la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, "LOPDGDD"), la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la "LSSICE") i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l' Usuari.

Per això, en la Política de Privacitat s'informa sobre qui és el responsable del tractament, la finalitat del tractament, tipologia de dades, els períodes de conservació, comunicacions de dades a tercers, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i revocació del consentiment, entre d'altres.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat

11. Comunicacions

Des d 'OPTIMUS, ens posarem en contacte amb l'Usuari per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos a la Web. A efectes contractuals, l'Usuari consent l'ús d'aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals.

Les comunicacions que l'Usuari ens enviï s'hauran de realitzar preferiblement a través de correu electrònic a l'adreça gestion@optimusferreteria.com. També pot enviar una comunicació per escrit a l'atenció d' OPTIMUS a l'adreça Avinguda Meridiana, 350 - Pis 8 C, 08027 - Barcelona, REF: "Web OPTIMUS".

12. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre OPTIMUS i l' Usuari.

No obstant això, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre' s a un fur determinat, OPTIMUS i l' Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre' ls, se sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals que corresponguin al domicili d ' OPTIMUS.

 

© "OPTIMUS" Copyright
Todos los Derechos Reservados

 

Dóna una segona vida a la teva cadira vella!

Dóna una segona vida als teus mobles vells, avui t'ensenyem com restaurar una cadira i tapissar-la.

Veure més Opticonsells…

¡Rep els nostres Opticonsells!

Trucs, tutorials, idees per DIY, decoració…